Artikel 1. DEFINITIES

De
met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene
voorwaarden de volgende betekenis:

a.
Accountantspraktijk:
Accountantspraktijk
zoals gedefinieerd in de VGC;
 
b.
Bescheiden:
Alle
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of
gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet
uitsluitend – begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale
omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst
door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op
(on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier,
cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet
ondergebracht bij derden alsmede
alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing
van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;
 
c.
Opdracht/Overeenkomst:
De
overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever
verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 
d.
Opdrachtgever:
De
natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
In
geval een Opdracht wordt gegeven door een natuurlijk persoon namens een
rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens privéopdrachtgever, indien
deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van
deze rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk
aansprakelijk voor de betaling van de vordering, onverschillig of de factuur,
al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon
is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon;
 
e.
Opdrachtnemer:
De
Accountantspraktijk die de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Accountantspraktijk, niet door of
vanwege een individuele Medewerker,
ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht
uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan
door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van
toepassing uitgesloten;

 
f.
VGC:
Verordening
Gedragscode, te onderscheiden in Verordening Gedragscode RA
(Registeraccountant) en Verordening Gedragscode AA (Accountant-Administratie
Consulent). De VGC RA is te vinden op www.nivra.nl
en de VGC AA op www.novaa.nl;
 
g.
Medewerker:
Een
natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan
niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 
h.
Werkzaamheden:
Alle
door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden
waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede
alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2.
TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle
  aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe
  ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden
  te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede
  op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene
  voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of
  opdrachtbevestiging.
 3. In
  het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling
  tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging
  opgenomen voorwaarden.
 4. De
  toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door
  Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze
  algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
  weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten.
  Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake
  komen te vervallen.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer
  naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende
  Opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter
  beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste
  vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.  
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de
  betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van
  derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht
  op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede
  lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.   
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het
  gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door
  Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade
  voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
  verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden
  noodzakelijke Bescheiden.

6.         Indien
en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde
Bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 15, aan deze geretourneerd.

Artikel 4. UITVOERING
OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke
  personen de verleende Opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit in overeenstemming
  met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet
  van hem wordt geëist. De Opdrachtgever respecteert de daaruit voor
  Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde Werkzaamheden,
  zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door een door de
  Opdrachtnemer aan te wijzen derde, indien dit naar het oordeel van de
  Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een adequate uitvoering van de
  Opdracht. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal de Opdrachtnemer met de
  Opdrachtgever over het inschakelen van derden van tevoren overleg plegen.
 4. De Opdrachtnemer zal bij de keuze van in te schakelen
  derden de nodige zorg betrachten, maar is voor eventuele fouten van derden niet
  aansprakelijk.

Artikel 5. (BEROEPS)REGELGEVING

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking
  aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer,
  doch niet uitsluitend –:
a. op grond van
geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en
regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend
geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde
autoriteiten;
b. op grond van
geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten
doen;
c. krachtens
geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de
(identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

3.         Opdrachtnemer
sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever
ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en
(beroeps)regelgeving.

Artikel 6.
GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover
  derden van alle van Opdrachtgever verkregen Bescheiden en informatie van
  vertrouwelijke aard, tenzij de Opdrachtnemer op grond van toepasselijke
  wetgeving of (beroeps)regelgeving een informatieplicht heeft.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan
  hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een
  ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een
  uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een
  tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande
  schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van
  rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van
  Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de
  daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De
  Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige
  zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit
  artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen
  cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot
  individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende
  doeleinden.

 

Artikel 7.
INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt
  niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer
  rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien
  uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de
  producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat,
  dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking
  tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven –
  waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen:
  computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten,
  templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te
  openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede
  lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van
  een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door
  Opdrachtnemer.
  Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel
  opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 8. OVERMACHT

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst
  niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht
  in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het
  moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te
  komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich
  voordoet, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
  en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat
  recht op enige schadevergoeding bestaat.  

Artikel 9. HONORARIUM

 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de Werkzaamheden
  en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot
  op het moment dat Opdrachtgever een voorschot voor de te verrichten
  Werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft
  gesteld.
 2. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van
  de uitkomst van de verleende Opdracht.
 3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch
  voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging
  ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief
  dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer
  hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 4. Het honorarium van Opdrachtnemer bedraagt het tussen
  partijen overeengekomen bedrag en/of is conform ondertekende offerte, zo nodig
  vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per
  maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever
  in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere
  afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en Opdrachtnemer
  verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening
  gebracht.

Artikel 10. BETALING

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer
  verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige
  aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum,
  tenzij anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden in Nederlandse
  valuta door middel van overmaking van het verschuldigde op de door de
  Opdrachtnemer op te geven bankrekening. De dag van betaling is de dag van
  bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid
  genoemde betalingstermijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen betalingstermijn
  heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd
  om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid
  genoemde betalingstermijn heeft betaald, zal Opdrachtnemer, na zelf eerst tot
  betaling te hebben aangemaand, de openstaande vordering uit handen geven aan
  een nader door Opdrachtnemer aan te geven incasso- en/of
  gerechtsdeurwaarderskantoor.  
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid
  genoemde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding
  van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten
  met een minimum van 15% van de hoofdsom. De vergoeding van de gemaakte kosten
  beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
  Voor zover van toepassing zullen minimaal de kosten conform art. 6:96 BW (WIK)
  worden gevorderd.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn
  Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke
  Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
  factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever
  naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever
  nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde
  betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te
  verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door
  Opdrachtnemer te bepalen vorm. Bijvoorbeeld door het overeenkomen van een
  borgstellingsovereenkomst en/of een cessieovereenkomst. Indien Opdrachtgever
  nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd,
  onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst
  onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
  uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11. RECLAMES

 1. Een gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag dient
  schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na de
  verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever protesteert,
  danwel binnen 15 dagen na de ontdekking van het gebrek in de prestatie en/of
  het factuurbedrag, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
  redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar
  gemaakt.
 2. Een protest als in het eerste lid bedoeld, schort de
  betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Indien niet tijdig wordt geprotesteerd, verliest
  Opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de
  gebrekkigheid ten dienste stonden.
 4. Klachten worden behandeld volgens de interne
  klachtenregeling, welke op verzoek ter hand zal worden gesteld.
 5. In geval van een terecht uitgebracht protest heeft
  Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte
  honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde
  Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de
  Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever
  reeds betaald honorarium.

Artikel 12. TERMIJNEN

 1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een
  termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd
  en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen
  – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en
  op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en
  Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht
  dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn
  afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit
  uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
  overeengekomen is.

Artikel 13.
AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1. De Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden naar beste kunnen
  verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem als
  registeraccountant c.q. Accountant-Administratieconsulent kan worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van
  Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of
  onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade,
  bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig
  of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend
  aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende
  serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze
  aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de
  aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval
  wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde
  van de verzekering te dragen eigen risico.
 5. Indien, om welke reden dan ook, de
  aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de
  aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de
  uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht
  een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt
  het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium
  dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening
  is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade
  op grond van dit artikel meer bedragen dan € 300.000,= per gebeurtenis, waarbij
  een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij
  partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht
  gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken
  van dit maximum.  
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid
  zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste
  roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 7. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen
  te nemen.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen
  van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan
  Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van
  derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde
  derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade
  lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van
  onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 14. OPZEGGING

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde
  (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een
  opzegtermijn. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid,
  is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer
  opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn
  verricht.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door
  Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde
  ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van
  additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die
  voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer
  – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door
  Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij
  overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of
  bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer
  zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op
  medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande
  voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

 

Artikel 15.
OPSCHORTINGS- EN RETENTIERECHT

1.         Opdrachtnemer is bevoegd om na een
zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te
schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan
Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op
Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2.         Het
eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever
die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 16.
VERVALTERMIJN

Voor zover in deze
algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en
andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer
in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder
geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs
bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn
betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe
aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling.

Artikel 17. ELEKTRONISCHE
COMMUNICATIE

1.         Tijdens
de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek
van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2.         Opdrachtgever
en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die
eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van
elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot –
schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van
elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische
communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor
verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie,
overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde
middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld.

3.         Zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van
hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van
voornoemde risico’s.

4.         De
data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs
op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie
tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 18. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden
  verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet
  aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving
  met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te
  dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en
  overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of
  nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te
  stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde
  (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen
  onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontroleprocedures.
  Opdrachtnemer zal viruscontroleprocedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van
  de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden
  betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet
  tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect
  ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, Werkzaamheden te
  verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging
  daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 19.
TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1.         De
Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2.         Alle
geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
waarin Opdrachtnemer gevestigd is (Maastricht).

Artikel 20.
REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

1.         Indien enige
bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet
afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift,
rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben
voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of
de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

2.         Indien een
bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het
vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of
strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden
met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking
waarmee of waarin zij wel geldig is.

3.         Onverminderd het
bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.