Klachtenregeling Köhler de Boer Accountants en Adviseurs 

 

Algemeen

Onze klachtenregeling heeft als doel klachten van relaties (intern en extern) van Köhler de Boer
Accountants en Adviseurs op een zorgvuldige manier te behandelen. 

 

Indiening en registratie klacht 

Voor minder ernstige klachten wordt u verzocht te overwegen deze eerst telefonisch of in een persoonlijk gesprek met ons te bespreken, om te kijken of er op die manier een oplossing gevonden kan worden. Bij ernstige klachten, of indien u de klacht niet mondeling wenst te bespreken, of indien mondeling overleg niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van Köhler de Boer Accountants en Adviseurs versturen. Eventueel kunt u de klacht telefonisch doorgeven, waarbij een medewerker van onze organisatie het formulier invult. U zult dan gevraagd worden (per post) het formulier te ondertekenen ter bevestiging dat de klacht juist is omschreven.

 

Verantwoordelijkheden rond behandeling 

Köhler de Boer Accountants en Adviseurs zal de klacht zelf behandelen of toezien op de afhandeling
ervan. Bij ernstige klachten rond opdrachten wordt een niet bij die opdracht betrokken accountant
(indien nodig van buiten onze organisatie) aangewezen als verantwoordelijke voor de behandeling
van de klacht.

 

Klokkenluidersregeling 

Ons kantoor zal klachten altijd serieus nemen, en hierin vertrouwelijk en overigens zorgvuldig
handelen. Het is onze bedoeling dat zowel personen van buiten het accountantskantoor als interne
medewerkers door middel van deze klachtenprocedure vrijuit vermeende onregelmatigheden aan de
orde kunnen stellen; het indienen van een klacht zal hun rechtpositie niet schaden.

 

Verloop behandeling klacht

Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen Köhler de Boer Accountants en Adviseurs zal een zo goed mogelijk beeld worden gevormd van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u in de loop van de procedure gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Vervolgens zal Köhler de Boer Accountants en Adviseurs, indien van toepassing in overleg met de externe accountant of andere deskundige(n), besluiten over uw klacht, en u van dit besluit schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/ of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn het bestuur wel denkt met een reactie te kunnen komen. 

 

Tot slot

Wij hopen uiteraard dat wij uw klacht op een voor u bevredigende wijze kunnen oplossen. Het kan
echter zijn dat de reactie van ons kantoor u niet tevreden stelt. Wanneer de afhandeling niet naar
tevredenheid is kan de cliënt en/of belanghebbende zijn klacht indienen bij de klachtencommissie van
de NBA. Deze commissie is bereikbaak via; https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-entuchtrecht/klachtencommissie-nba/ 

Klachtenformulier: