Meer inzichten
Meer duidelijkheid
Meer groei

Breng je bedrijf in topconditie

Het 5 stappenplan
naar succes

1. Rendementsanalyse

2. MKS-Winstcanvas

3. Jaarplan

4. Resultatenvolgsysteem

5. Benchmark

Het 5 stappenplan
naar succes

1. Rendementsanalyse

4. Resultatenvolgsysteem

2. MKS-Winstcanvas

5. Benchmark

3. Jaarplan

Wat houden deze 5
stappen in?

Het ManagementKompasSysteem® start met het maken van een quickscan, een 0-meting die samengevat wordt in de MKS.Tools Rendementsanalyse. Deze rendementsanalyse is het vertrekpunt om de ondernemer bewust te maken van het (winst)verbeterpotentieel in de zoektocht naar meer grip, rust, focus en rendement. Met de rendementsanalyse wordt het verbeterpotentieel heel concreet in kaart gebracht, de ondernemer wordt hierop uitgedaagd.

Daarna wordt in een gezamenlijke inspirerende bedrijfsdoorlichting met de ondernemer invulling gegeven aan “de hoe vraag” ten aanzien van het verbeterpotentieel. De ondernemer leert hoe hij dit verbeterpotentieel kan realiseren. Deze stapt wordt meestal uitgevoerd met behulp van het MKS Winstcanvas. Alle inzichten, doelstellingen en acties uit de bedrijfsdoorlichting vormen de input voor het MKS.Tools Jaarplan inclusief het Actie- & Verbeterplan op 1 A4. Het MKS.Tools Jaarplan bevat daarmee een realistische begroting inclusief het plan hoe de ondernemer dit kan realiseren.

Tijdens de volgende stap: Bedrijfsbegeleiding, wordt met behulp van unieke software MKS.Tools ResultatenVolgSysteem, per week, maand, 4 weken of kwartaal de voortgang gemonitord onder andere door deze cijfers naast de begroting uit het Jaarplan te leggen. De administratie speelt tot dan toe nog geen rol. Slechts een keer per maand of kwartaal wordt de administratie daar weer naast gelegd. Door periodieke (cijfer)analyse, zelfs op weekbasis, worden afwijkingen snel getraceerd en verklaard en kan er eenvoudig en tijdig worden bijgestuurd. Hierdoor blijft de onderneming op koers om het jaarplan te realiseren.

"Een digitaal platform om binnen
3 maanden meer winst en een hogere
ondernemingswaarde te realiseren."