Köhler de Boer Accountants en
Adviseurs, gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht aan de Alexander
Battalaan 35, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens
we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij
vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en
zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk
wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw
persoonsgegevens: 

 • alleen
  gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen 
 • niet
  met anderen zullen delen  
 • zorgvuldig
  beveiligen 

Wanneer u vragen heeft die niet
in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen
heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop
wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt
hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens onderaan
deze pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Köhler de Boer Accountants en
Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:

 • Voor-
  en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedata
  van de klant en diens gezin
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige
  persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij verwerken

Köhler de Boer Accountants en Adviseurs verwerkt de
volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer
  (BSN)

Met welk doel en op basis van welke
grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Köhler de Boer Accountants en Adviseurs verwerkt uw
persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U
  te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren;
 • Om
  goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het
  afhandelen van uw betaling;
 • Köhler
  de Boer Accountants en Adviseurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
  wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben
  voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Köhler de Boer Accountants en
Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van
de Archiefwet is vereist. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Köhler de Boer Accountants en
Adviseurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Köhler de Boer Accountants en Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die
wij gebruiken

Köhler de Boer Accountants en
Adviseurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Köhler de Boer Accountants en Adviseurs en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kohlerdeboer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u
is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.

Köhler de Boer Accountants en Adviseurs wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Köhler de Boer Accountants en
Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via info@kohlerdeboer.nl.

Contactgegevens

Website: 
                                      www.kohlerdeboer.nl

Email: 
                                           info@kohlerdeboer.nl

Telefoonnummer:
                    043-3477298

Adres:                                                    Alexander
Battalaan 35, 6221 CB Maastricht